Navneændring

Godkendte fornavne, frie og beskyttede mellem -og efternavne
Navneloven giver i vid udstrækning enhver borger ret til at ændre sit navn. Derfor har Justitsministeriet og Ankestyrelsen udgivet en liste over godkendte fornavne og frie efternavne som man frit kan tage. Denne liste bliver hele tiden opdateret.

Efternavne og mellemnavne der bæres af 2000 personer eller derunder er beskyttede og kan kun tages, hvis du kan dokumentere at du har en familiemæssig tilknytning til et sådant navn. Dvs. familienavne i direkte linje til og med tipoldeforældre.

Man kan også tage sin stedforælders- eller plejeforældres familienavn, dog med vedkommendes samtykke, hvis navnet ikke står på listen over frie efternavne.

Du kan tage din samlevers eller ægtefælles/registrerede partners navn, dog med vedkommendes samtykke, hvis navnet ikke står på listen over frie efternavne.
For at være samlevende skal man have boet sammen i over 2 år eller have et fælles barn.

 

Hvis det ønskede navn ikke står på listen
Hvis det navn du ønsker, ikke står på nogle af listerne, skal du skrive en kort begrundelse og sende den sammen med navneændringsblanketten til kirkekontoret. Personregisterføren i kirken kan så på dine vegne ansøge Statsforvaltningen om godkendelse af navnet.

 

Navnenes placering
Man kan altid have flere fornavne, men kun et efternavn. Mellemnavne er som regel betegnet ved, at det er navne som man kan bruge som efternavne.

Hvis man ønsker to efternavne kan de sammenføjes af en bindestreg og derved gælde for et navn. Der findes dog undtagelser fra disse regler, som ofte bunder i udenlandske navneskikke.

 

Ændring af navn for børn under 18 år
Er der truffet afgørelse om eneforældremyndighed, skal der vedlægges dokumentation herfor. Der skal gives oplysning om navn og adresse på den af forældrene, der ikke har del i forældremyndigheden. Bærer barnet samme mellem- eller efternavn, som den af forældrene der ikke har del i forældremyndigheden, skal der indhentes en erklæring fra ham/hende, der godkender navneændringen.

 

Børn mellem 12 og 18 år
Ønsker du at ændre navn for et barn, der er fyldt 12 år, skal barnet selv skrive under på ansøgningen.
Du skal også underskrive ansøgningen, som indehaver af forældremyndigheden.

 

Børn under 12 år
Ønsker du at ændre navn for et barn under 12 år, skal du oplyse om barnets holdning til at navnet bliver ændret. Navnemyndigheden tager størst muligt hensyn til barnets holdning og kan indkalde barnet til en samtale.

 

Dokumentation
1. Søger du om en slægtnings navn, vedlæg da fødsels- og navneattest eller fødsels- og dåbsattest for den pågældende slægtning og de mellemliggende slægtled.
2. Er du adopteret, og ønsker du at bære navn efter din biologiske slægt, vedlæg adoptionsbevilling.
3. Er du udlænding og har fast bopæl i Danmark og har varig tilknytning til Danmark, vedlæg opholdstilladelse eller redegør for opholdets længde og formål.

 

Betaling for navneændring
Gebyr for ansøgning om navneændring 500 kr.

Da gebyret dækker selve sagsbehandlingen af din ansøgning, skal gebyret være indbetalt, inden du indsender din ansøgning. Gebyret tilbagebetales derfor ikke, hvis ansøgningen ikke kan imødekommes.

Indbetaling skal ske via www.borger.dk.

Dokumentationen for, at du har indbetalt gebyret, er den kvittering, som du kan printe ud efter betaling med dankort, eller som du har fået på posthuset eller i banken. Denne skal være vedlagt ansøgningen om navneændring.

 

Hvad skal der betales for
Som udgangspunkt betales der gebyr for alle ansøgninger om navneændring.

Dog skal der kun betales ét gebyr, hvis ansøgningerne omfatter:
• ægtefæller
• ugifte samlevende
• søskende eller plejebørn under 18 år.

 

Dog betales der ikke gebyr for navneændringer:
• der sker i forbindelse med vielse, hvis navneændringen medfører navnesammenfald. Hvis navneændringen ikke medfører navnesammenfald betales 1 gebyr. Ansøgningen skal indgives senest 3 måneder efter vielsen.
• for børn under 18 år som følge af forældrenes navneændring.

Gudstjenester

Kirkebil

OBS: Vi har skiftet udbyder af kirkebilskørslen. For bestilling af kirkebil skal der nu ringes til Brædstrup Turistfart v/ Ejner Rasmussen. Kirkebilen bestilles på tlf. 75 75 26 00 eller 21 68 89 03. Man bedes være klar en time før, gudstjenesten begynder.